logo reserveringssysteem

Neerpeltse Tennisclub Binnenbaanhuur

Beknopte samenvatting van het huishoudelijk reglement van de Neerpeltse Tennis Club vzw.

Algemene reglementen.
Dit zijn de reglementen zoals die ook bij de meeste andere tennisverenigingen in Noord-Limburg gelden.


1. Toegang tot de terreinen.

a) buitentereinen:
De terreinen mogen enkel worden betreden met tennispantoffels met een diep profiel. Om zich naar de baan te begeven, gaat men steeds via de poort die voor dat terrein voorzien is en men sluit de poort. Zo hindert men geen andere spelers.

b) binnentereinen: Op de binnentereinen tennist men best met outdoor tennisschoenen. De ondergrond is rubber voorzien van korrels, die schuiven op de ondergrond toelaten. Zorg steeds voor zuivere schoenen, dit om stofvorming in de hal te minimaliseren.


2. Het borstelen van de terreinen.


Het borstelen van het terrein gebeurt in de dwarsrichting tot buiten de lijnen van het dubbelspel. Men borstelt het ganse veld, van aan het net tot minstens drie meter achter de basislijn. Het borstelen gebeurt met een lichte druk om te vermijden dat de lijnen boven het veld komen te liggen. Voor het borstelen van de lijnen gebruikt men een speciale lijnborstel. Alle buitenterreinen zijn uitgerust met een automatische sproeiinstallatie. Deze mag enkel bediend worden door bevoegden (onderhoudsdienst, baanbeheerder of uitbater).
3. Materiaal.
Het gebruikte materiaal moet steeds aan de binnenzijde in de achterste hoeken opgehangen worden en wel om de volgende reden:
- zo kan het materiaal steeds voor twee terreinen worden gebruikt;
- zo hindert het niet tijdens het spelen en voorkomt het verwondingen.


4. Het tennissen.


- tenniskledij is gewenst en tennisschoenen (met profiel) verplicht;
- het is verboden:

- over het net te leunen of te springen om ballen op te rapen;

- drank in glazen mee te nemen op het terrein;
- te roken op het terrein.

- tennisspelers zorgen zelf voor de nodige tucht zodat andere spelers niet worden gestoord;
- een bal op het andere terrein wordt pas teruggevraagd of gehaald met toestemming van de spelers op het andere terrein;
- beschadigingen aan het terrein die ontstaan zijn door kwade bedoelingen, worden verhaald bij de dader;
- alle gebruikte materialen, flessen, valiezen, enz. worden na het spel van het terrein verwijderd. Afval dient gedeponeerd te worden in de op de terreinen aanwezige afvalbakken.


5. Toeschouwers.


Toeschouwers, leden of niet-leden en kinderen zijn van harte welkom, maar dienen allen buiten de omheining van de terrein te blijven.page1image1894279776

6. Onderhoud.


Na iedere spelbeurt dient het speelveld geborsteld te worden. De lijnen dienen geveegd te worden, indien deze onvoldoende zichtbaar zijn.

page1image1894297920

Reserveren van een terrein.


a) Binnenplein: via het NTH reserveringsysteem (zie bij reservering hal)

b) Buitenterrein:

Het is niet mogelijk vooraf een terrein te reserveren. Reserveren geschiedt via het kloksysteem: - het prik-kloksysteem geldt voor alle banen.

- Met hangt een prikbriefje met lidkaarten of een baanbon onder de baan die men kiest.
- Voor de aanvang van de partij wordt een briefje met de eindspeeltijd onder de pleinnummer opgehangen.

- Er moeten minstens twee spelers aanwezig zijn, eer men kan prikken of alvast reserveren via lidkaart plaatsen.
- maximale speelduur: 1 uur en 15 minuten;
- wanneer geen kandidaten wachten, mogen clubleden doorspelen;

- Als de speeltijd verstreken is en de opvolgers komen, wordt de baan gekeerd en afgestaan.

- jeugd (<16 jaar) mag niet meer spelen na 19.00 uur, tenzij de pleinen niet bezet zijn. In de vakantieperiode wordt de tijd verlegd naar 18.00 uur.

7. Doven van de lichten.

Wie s'avonds als laatste van de buitenbaan komt vraagt de uitbating om de lichten te doven.

8. Verhuur buitenpleinen.


Clubleden mogen tegen betaling altijd vrienden en kennissen die geen lid zijn, uitnodigen om te spelen. Ook niet leden kunnen tegen betaling spelen (baabbon volgens punt 9 kopen aan de bar voor de wedstrijd). Wij raden je aan lid te worden omdat je dan altijd verzekerd bent. De tarieven vind je elders.

Ook niet-leden zijn verplicht het huishoudelijk reglement van de N.T.C. in verband met de terreinen en het clubhuis te respecteren, met name m.b.t. kledij, schoeisel en borstelen van de pleinen.

De volgende tarieven gelden voor niet-leden, tijdsduur 1 h 15 min 16+
Enkelspel: 6,50 euro per niet-lid of 13 euro per baan.
Dubbelspel : 3,50 euro per niet-lid 13 euro per baan.

jeugd -16
Enkelspel: 3,50 euro per niet-lid of 7 euro per baan. Dubbelspel : 1.75 euro per niet-lid of 7 euro per baan.

Specials: prijs per uur
Scholen (max. 4 pers. per baan) : 7 euro per uur per baan

page2image1895765424 page2image1895765712 page2image1895766000 page2image1895766352 page2image1895766640 page2image1895766928

Blokverhuur (min. 12 uur) : 9 euro per uur per baan. Bij regen kan men binnen verder spelen aan 9 euro/u/b. 

Scholen die de buitenbanen huren kunnen bij slecht weer gebruik maken van de binnenbanen voor 7 euro/u/b.


Een activiteit die door de club op de buitenbanen is georganiseerd voor clubleden, met goedkeuring van het bestuur, mag bij regen gratis gebruik maken van de binnenbanen. De prijs van eigen NTC- organisatie is dan gratis. De wedstrijdleider beslist of na een wachttijd van minstens 15 minuten of gratis binnenspelen van toepassing is. Tegen betaling kan altijd binnen gespeeld worden.
Deze regeling geldt ook voor Zomerkampen en zomertraining van eigen NTC-jeugd.

Ontmoetingen buiten georganiseerd tussen eigen leden en niet leden van andere clubs, met medeweten van het bestuur op max. 5 terreinen is gratis.

9. Gebruik terreinen door niet leden (let op: niet verzekerd!)


Betaling dient te gescheiden voor aanvang van de wedstrijden . Je koopt een baanbon van 3,50, 7, of 13 € afhankelijk van of je alleen of met leden van NTC speelt. De baanbon stop je onder de prikklok en hang je op het bord bij aanvang van de wedstrijd.

10. Het gebruik van het cafetaria.


- De bar is toegankelijk voor de leden. Ook niet leden, supporters, passanten en genodigden mogen gebruik maken van de cafetaria. De bar heeft het statuut van een privé-club en dit met de volgende kenmerken:
a. Alle aanwezigen moeten zich houden aan het huishoudelijk reglement, en altijd voorrang verlenen aan het tennisgebeuren.

b. De muziek en het mag het tennisgebeuren niet verstoren. Met prijsuitreikingen kan van deze maatregel afgeweken worden.

c. Wanneer de uitbater feestjes voor derden organiseert, mogen deze het tennisgebeuren niet hinderen. De uitbater neemt dit op met het orkest of de DJ en andere betrokkenen die geluidshinder dienen te voorkomen.

- De prijslijst dient op een duidelijk zichtbare plaats in de bar te hangen;
- Voor bepaalde gelegenheden kan de bar uitsluitend toegang verlenen aan personen die aangesloten zijn bij de v.z.w. Neerpeltse Tennis Club, zoals de algemene vergadering, feestelijkheden, clubactiviteiten, enz.
- Personen, die tijdens hun bezoek aan het cafetaria of de club, door wangedrag de naam en de faam van de club of de uitbater of de bezoekers benadelen, kunnen de toegang tot de club en het clubhuis ontzegd worden.

- Stoelen worden niet van cafetaria of buitenterras naar de tennisbanen verplaatst.

N.T.C. vzw
Neerpeltse Tennis Club vzw
Parkeren bij het cafetaria is enkel toegestaan voor het cafetariapersoneel, laden/lossen en de wedstrijdleiding.